TO THE QUESTION OF CORRECT USE OF LATINIZED TERMS IN PARASITOLOGY
Abstract and keywords
Abstract (English):
The work provides the rules for reading and pronunciation of zoological taxa, which include the causative agents of invasive diseases of animals and humans. In addition, modern and obsolete names of taxa are indicated, taking into account modern concepts of zoology.

Keywords:
parasitology, terminology, zoological taxa
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Babichev, N.V. Parazitologicheskiy termin kak kognitivno-lingvisticheskiy fenomen / N.V. Babichev, R.M. Akbaev // Rossiyskiy veterinarnyy zhurnal. – 2020. – №. 1. – S. 5-8

2. Babichev, N.V. K voprosu o povyshenii terminologicheskoy gramotnosti u veterinarnyh specialistov (na primere morfologicheskoy i parazitologicheskoy terminologii) / N.V. Babichev, R.M. Akbaev // Rossiyskiy veterinarnyy zhurnal. – 2020. – №. 3. – S. 5-8.

3. Akbaev, R.M. Semanticheskiy analiz nazvaniy vozbuditeley invazionnyh bolezney kak didakticheskiy priem prepodavaniya parazitologii / R.M. Akbaev, N.V. Babichev // Materialy III mezhdunarodnogo parazitologicheskogo simpoziuma «Sovremennye problemy obschey i chastnoy parazitologii», SPb, 18-20 dekabrya 2019 g. – SPb: FGBOU VO SPbGAVM. – 2019. – S. 28-30.

4. Babichev, N.V. Problema integracii latinskogo yazyka v obuchenii parazitologii / N.V. Babichev, R.M. Akbaev // Materialy III mezhdunarodnogo parazitologicheskogo simpoziuma «Sovremennye problemy obschey i chastnoy parazitologii», SPb, 18-20 dekabrya 2019 g. – SPb: FGBOU VO SPbGAVM. – 2019. – S. 46-48.

5. Akbaev, R.M. Reviziya zoologicheskih taksonov kak odna iz problem prepodavaniya parazitologii / R.M. Akbaev, N.V. Babichev // Materialy XIV mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii «Sovremennyy vzglyad na parazitologiyu: teoriya i praktika, tradicii i tendencii razvitiya nauki k 95-letiyu doktora biologicheskih nauk, professora E.D: Logacheva». – KemGMU. – Kemerovo, 27 yanvarya 2021g. – Kemerovo: KemGMU, 2021. – S. 294-298.

6. Babichev, N.V. Kadrovaya i didakticheskaya problemy obucheniya parazitologii / N.V. Babichev, R.M. Akbaev // Materialy III mezhdunarodnogo parazitologicheskogo simpoziuma «Sovremennye problemy obschey i chastnoy parazitologii». – SPbGAVM. – SPb, 18-20 dekabrya 2019g. – SPb: FGBOU VO SPbGAVM. – 2019. – S. 43-45.

7. Korsun, S.A. Protisty [Tekst]: rukovodstvo po zoologii: [v 3 ch.] / S.A. Korsun, S.A. Karpov, V.V. Zlatogurskiy i dr. / Nauch. red. vyp. S.A. Karpov. – SPb.-M.: Tovarischestvo nauch. izd. KMK, 2011. – Ch. 3. – 473 s.

8. Hausman, K. Protistologiya [Tekst]: rukovodstvo / K. Hausman, N. Hyul'sman, R. Radek; pod red. S.A. Korsuna, per. s angl. S.A. Karpova. – M.: Tovarischestvo nauch. izd. KMK, 2010. – 405 s., il.

9. Hodda, M. Phylum Nematoda Cobb, 1932. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness // Zootaxa, 2011. – No. 3148, pp. 63-95.

10. Grimaldi, D., Engel, M.S. Evolution of the Insects / D. Grimaldi, M.S. Engel. – Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2005. – xv + 755 p.

11. Zhang, Z.-Q. Phylum Arthropoda von Siebold, 1848. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. – Zootaxa. – 2011. – No. 3148. – pp. 99-103.

Login or Create
* Forgot password?